søndag 28. april 2013

Krf viser sitt sanne kristen-zionistiske vansirede ansikt


Knut Arild Hareide er med i Israels Venner.

Hvis Høyre-leder Erna Solberg får førstevalget sitt oppfylt til høsten - en firepartiregjering - vil Norge få en regjering der to av partiene, KrF og Frp, ønsker en helt ny politikk overfor Israel og Midtøsten.
Midtøsten-ekspert Jørgen Jensehaugen, NTNU, mener Israel-programmet er diffust, selvmotsigende, men i sum proisraelsk. Han sier hele tonen i programmet er frikjennende over Israel.

- Det er mye som mangler. Ordet okkupasjon er ikke nevnt, heller ikke Israels ansvar. Returretten for de palestinske flyktningene fra 1947, og deres etterkommere, er udiskutabel i forhold til internasjonal rett.

KrF konspirerer sammen med Frp om å judaisere Norge

Jørgen tror KrFs partiprogram for Midtøsten er mest myntet på «hjemmemarkedet», på norske (kristen-zionstiske) velgere. Den nåværende marxistiske regjeringen har kommet litt på kant med den zionistiske israelske regjeringen. Det er KrFs kristen-zionistiske velgere misfornøyd med fordi det stikker kjepper i hjulene for de gammeltestamentlige profetiene som bla. Harmageddon og den jødiske messiah (jesu gjenkomst) som skal styre sitt verdensimperium fra Jerusalem (Zion).

Midtøsten-historiker Hilde Henriksen Waage sier KrFs Israel-politikk for neste periode bryter dramatisk med prinsippene for norsk utenrikspolitikk.
- Det er oppsiktsvekkende at KrF i et nytt partiprogram snakker om selvstyre og ikke en tostatsløsning. Men jeg synes likevel formuleringene om nabolandenes ansvar for å løse flyktningeproblemet er det groveste. Dette er en tenkning man må tilbake til 50-tallet for å finne, da man mante de «arabiske stammefrendene» om å ta ansvar for andre arabere. Formuleringene har et imperialistisk preg over seg.


Kristen-zionistisk utenriksminister etter neste valg?

Waage er overrasket over at et «parti som har ambisjoner om å bli et regjeringsparti i 2013 meisler ut et partiprogram som bryter med internasjonal folkerett».

- Kan KrF, sammen med Frp, få gjennomslag for en helt ny utenrikspolitikk?
- Dette er et brudd med Kjell Magne Bondeviks linje, og den politikken som KrF-utenriksminister Knut Vollebæk (1997-2000) sto bak. Så vet vi ikke om KrF eller Frp kan få utenriksministeren i en ny regjering. Dette er jo langt unna Høyres ståsted, men i en ny firepartiregjering må jo også Frp og KrF få gjennomslag, så det er ikke godt å vite.

Professor Nils Butenschøn peker på at en tostatsløsning i dag har bred internasjonal støtte, og er forankret i FN-resolusjoner.
- Når dette ikke blir nevnt i KrFs program, må det leses som at palestinernes rett til en egen stat ikke anerkjennes.

Dette plasserer KrF langt til høyre i internasjonal sammenheng, blant aktører som på ingen måte arbeider for en fredsløsning, sier han.
Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) spiller «forundret» over KrFs program:
- KrF legger seg jo til høyre for den israelske regjeringen med dette programmet.
Han er bekymret for hvilken midtøstenpolitikk en borgerlig regjering som inkluderer både KrF og Frp vil føre.
- Men får KrF og Frp gjennomslag her, vil det være vanskelig, ja nesten umulig, for Norge å ha lederansvaret i Giverlandsgruppen for Palestina.


KrFs messianske apokalyptiske Eretz-Israel politikk


1. De har fjerner avsnitt i tidligere ­program som påtalte Israels ansvar for å løse situasjonen. Dette er trolig for å gjøre det lettere for israel å fremme sin globale misantropiske politikk uten alt for mye protester i fra ikke-jødiske undermennesker, men det må også sees i lys av den kristen-zionstiske troskapsed.

ICEJ BETYDNINGEN AV KONGRESS RESOLUSJONENE Punkt 5:
"Israel har den klare og juridiske rett til å forsvare seg"

ICEJ Erklæring om kristen sionisme Punkt 7.
I sin nidkjære kjærlighet til Israel og det jødiske folk velsigner og forbanner Herren folk og nasjoner basert på deres behandling av det Utvalgte Folket Israel.

2. Videre omtaler de ikke tostatsløsning, kun «selvstyre» for ­palestinerne, og de nekter å ta i bruk navnet ­Palestina. De ber nabolandene løse det ­palestinske flyktningeproblemet. Svaret på dette finner vi også i den kristen-zionistiske troskapsed. Her er det viktig å merke seg at dersom palestinerene vender tilbake opphører israel å være en jødisk stat, og ved å anerkjenne Palestina innenfor de påståtte grensene til Eretz-Israel (Stor-Israel som strekker seg lengere enn dagens Israel) så stikker man kjepper i hjulene for de gammeltestamentlige grandiose vrangforestillinger, også kalt "profetier" som sier at Eretz-Israel må gjenreises som en jødisk stat før messiah kan vende tilbake og regjere over verden.

ICEJ Erklæring om kristen sionisme Punkt 2:

"Gud vår Far, den Allmektige, utvalgte nasjonen og folket Israel, Abrahams, Isaks og Jakobs etterkommere, for å åpenbare Sin plan for verdens frelse. De forblir Guds utvalgte, og uten den jødiske nasjonen vil ikke Hans frelseshensikter for verden bli fullendt"
ICEJ Erklæring om kristen sionisme Punkt 5:

"Den moderne innsamling av det jødiske folk til Eretz Israel og nasjonen Israels gjenfødelse er oppfyllelse av bibelske profetier slik de er skrevet både i Det Gamle og Det Nye Testamentet"
ICEJ Erklæring om kristen sionisme Punkt 6:

"Troende kristne instrueres av Skriften til å anerkjenne sin tros hebraiske røtter aktivt hjelpe til og delta i Guds plan for innsamlingen av det jødiske folk og gjenopprettelsen av nasjonen Israel i dag"
ICEJ Erklæring om kristen sionisme Punkt 9:

"I henhold til Guds fordeling av nasjoner, er Landet Israel gitt til det jødiske folk av Gud som en evigvarende eiendom ved en evig pakt. Det jødiske folk har den absolutte rett til å eie og bo i Landet, inkludert Judea, Samaria, Gaza og Golan"
ICEJ BETYDNINGEN AV KONGRESS RESOLUSJONENE Punkt 2:
"Med en tro knyttet til kjærlighet og tilgivelse, verdsetter vi den israelske regjerings forsøk på utrettelig å arbeide for fred. Guds sannheter er imidlertid suverene, og det er skrevet at Landet som Han lovte Sitt folk ikke må deles. Det er vår moralske oppfatning at Israel og nasjonene feiler ved å gi gunst og status til det nåværende lederskap i den palestinske Frigjørings organisasjonen (PLO), og ved å gi i deres hender land og mennesker som er verdifulle for Gud.. Det vil være ytterligere feil av nasjonene å anerkjenne en palestinsk stat i noen del av Eretz Israel."

3. KrF vil flytte den norske ­ambassaden til Jerusalem. Mange mainstream høyreorienterte har foreslått dette som bla. George W. Bush. Hvorfor er ikke Tel aviv bra nok for jødene og kristen-zionistene?

ICEJ BETYDNINGEN AV KONGRESS RESOLUSJONENE Punkt 1:
"På grunn av Guds suverene hensikter med byen, må Jerusalem forbli udelt, under israelsk suverenitet, åpen for alle mennesker, hovedstad bare for Israel, og alle nasjoner skulle bifalle dette og plassere sine ambassader der"

ICEJ Erklæring om kristen sionisme Punkt 3:

"Jesus fra Nasaret er Messias og har lovt å vende tilbake til Jerusalem, til Israel og til verden"
ICEJ Erklæring om kristen sionisme Punkt 8.

"Når det gjelder Jerusalem: Den er den Hellige By for det jødiske folk og dem med bibelsk tro. På den tid Gud bestemmer vil Messias vende tilbake for å sitte på Davids evige trone i Jerusalem, og vil regjere over hele verden i rettferdighet og fred"
Frp støtter i all hovedsak KrFs zionistiske linje. KrF og Frp utgjør om lag 90% av israels venner på stortinget i perioden 2009 - 2013.Kilder:

Forskere mener KrFs Israel-politikk er i strid med folkeretten
ICEJ:Den offesielle sionist-kristne troskapsed
Israels venner


Halldórr ókristni 28.04.2013

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar