tirsdag 11. september 2012

Gatene er fylt med massesuggesjon!

Tusenvis av opprømte jenter satte deler av Oslo sentrum på hodet i forrige uke da idolet Justin Bieber iscenesatte seg selv. En ting er de åpenbare risikoelementene som er forbundet med en tettpakket følelsesmessig ubalansert folkemengder,men hva er selve fenomenet er uttrykk for?

 

 Innledning med ordforklaringer

Suggesjon en prosess der ett eller flere individers opplevelse og atferd påvirkes og endres under direkte eller indirekte innflytelse utenfra. Påvirkning ved suggesjon foregår uavhengig av den suggerertes bevisste vilje, ved at ord, holdninger eller handlinger fra andre (heterosuggesjon) eller verbalt materiale som slagord, annonser osv. aksepteres uten motforestillinger eller kritikk. Når påvirkningen utgår fra personen selv, kalles det selvsuggesjon eller autosuggesjon. De fleste mennesker er mottagelige for suggesjon i en eller annen form, men i sterkt varierende grad. Et menneskes suggestibilitet synes å være en grunnleggende side ved dets personlighet, uten klare sammenhenger med andre egenskaper. 

Massesuggesjon  en form for suggesjon som utgår fra en hel menneskemengde. Oppstår f.eks. under massemøter, hvor følelsesladde appeller kan gi forholdsvis like individuelle reaksjoner. Reaksjonene vil kunne akkumuleres og frembringe en sterk suggestiv virkning i massen. Massesuggesjon kan også bety en suggesjon som er rettet mot eller påvirker en folkemasse.

Psykose er det vanligste brukte betegnelse for alvorlige psykiske lidelser hvor det foreligger realitetsbrist (sinnssykdom). Personen er overbevist om realiteten av symptomene, og dette kan ikke korrigeres ad fornuftens vei. Manglende sykdomsinnsikt er derfor et nødvendig, men ikke tilstrekkelig, kriterium for å stille diagnosen pågående psykose. Den manglende realitetsinnsikt gjør også at de fleste personer med psykose fungerer dårlig i samspill med andre mennesker (sviktende dømmekraft; feiltolkning av sosiale signaler; sviktende kontaktevne). Med visse unntak (paranoia) vil også de fleste personer som er psykotiske, virke påfallende i sin væremåte i andres øyne.

Gatene er fylt med massesuggesjon!


Mennesket er kanskje naturens mest «plastiske» eller «formbare» art. Mennesket er utrolig tilpasningsdyktig og ressursrik . Menneskets utrolige suksess som art skyldes dets høyt utviklede evne til å lære og overføre kunnskap; kultur. Menneskets avhengighet av kultur og læring er en viktig årsak til den lange barndommen. En del ferdigheter, særlig språk, kan bare læres i visse tidligere faser av livet. Spesielt lar vi oss påvirke av personer, ideer (politiske ideologier og religion) og institusjoner vi ser opp til. Dette ligger i vår natur. Det at man intuitivt stoler på sine (idealiserte) tilknytningspersoner, har både fordeler og bakdeler. Også dette at man har en nedlagt evne til å imitere andre. Læring gjennom imitering er viktig. Mennesker er ekstra lettpåvirkelige i grupper. Det har vært kjent i uminnelige tider at mer «primitive» sider ved mennesket lettere får utløp i gruppesammenheng, og dette blir kynisk utnyttet av alskens folkeforførere. I religiøs sammenheng kan vi vise til Reinhard Bonnke som i videoen under skaper en massepsykose i Afrika.
.

I første halvdel av 1900-tallet var «massehysteri», «massepsykose» og «massebarbari» gjenstand for mye oppmerksomhet og debatt. Sigmund Freud deltok i denne debatten med en sentral artikkel i 1921. Forklaringene pendlet mellom ren suggestibilitet («mennesket er i sitt vesen et flokkdyr») på den ene siden, versus spesielle egenskaper ved selvet (Freud). Suggestibilitetsteorien er styrket gjennom oppdagelsen av såkalte «speilnevroner». Mange mener at disse utgjør det nevrobiologiske grunnlaget for følelsesmessig smitte, identifisering og empati og aggresjon. Det innebærer at når vi observerer handlinger og følelser hos andre kan det «fyre» i tilsvarende nevroner i vår egen hjerne og oppleves som om det var oss det gjaldt. 

Mange kvinner gråter feks. ved å se på såpeopra selv om de vet at det ikke er ekte. Mange menn har opplevd hvordan det rykker i egen fot på fotballkamper når folk roper «skyt!» Og for å bli litt på fotballbanen: Står du midt inne i en hoiende supportergjeng er det vanskelig å være uberørt. Speilnevronene dine blir bombardert og sannsynligheten er stor for at du også, etter en stund, deltar i hylekoret, «skyt dommeren!». Vi kan også overfore dette til politiske sammenheng ved feks. demonstrasjoner. «Lag medister av nazister», eller «heller død en rød». I slike stunder er det som om det individuelle selvet ikke er robust nok til å opprettholde sin vanlig sosiale dømmekraft som er lokalisert til fremre deler av hjernebarken. Dypere deler av hjernen tar overhånd og kan nå styres av instinktive kollektive krefter slik som vi så ved Sigrid-saken.
Sigrid-saken: På Facebook-siden til den ene av de to som er siktet for drap på Sigrid Schjetne haglet det med hets tirsdag kveld og natt, før siden ble sperret onsdag formiddag. Det ble ytret at han både skulle brenne i helvete, at han burde ta livet sitt  og at noen burde drept ham. Thomas Wold er stipendiat ved Psykologisk institutt ved NTNU i Trondheim. Han forsker blant annet på mediepsykologi og sosiale medier og forklarer det slik:
- Folk blir revet med og hauser hverandre opp. De føler det er lettere og mer akseptert å si drøye ting når mange andre gjør det samme.  Det er en slags ansvarsspredning. Dette er gruppepsykologi på sitt verste.
 Han sier videre:
- Det er en generell trend at folk tar i litt mer bak tastaturet enn i en ansikt- til ansikt-situasjon. Når man er opprørt går det gjerne litt utover impulskontrollen.
 Han fortsetter:
- Jeg så på siden at mange kommenterte at noen burde roe seg ned litt. Men samtidig får man den suggesjonen. Det henger nok sammen med at når hevn er så (politisk)ukorrekt å gi uttrykk for, så blir man lett revet med når noen endelig tør å gi uttrykk for det. Hevn er noe som ligger dypt i oss. Man bruker det for å rette en krenkelse eller urett som blir begått, men det er en ukorrekt ting å gi uttrykk for i dag. Den blir ikke oppfattet som konstruktivt, men det er noe vi har med oss fra veldig lenge, lenge siden.
Massepsykose er vanligvis et kontroversielt begrep for opprørte menneskemasser. Psykose er noe mer enn sterk følelsesaktivering og dårlig dømmekraft. Ved psykoser er selvets struktur brutt sammen og mentalt innhold kommer til syne som usammenhengende og forvirrende elementer slik som denne pinsemenigneten som kollektivt innbiller seg at de er "besatt" av den hellige ånd. De fremmøtte blir her utsatt for en massepsykose.


Også opprørte menneskemasser handler med en viss form for suggesjon innenfor bestemte gruppementaliteter. Ved 22 Juli markeringen i Oslo bevitnet vi at folkemassen reagerte på massedrapet med klapping, jubel og rosevifting til tross for at individene i likhet med Sigrid-saken følte sorg, hat og aggresjon. Selv Eskil Pedersen har innrømmet at han hater Breivik og ønsker han død. Det vi ser her er en instinktivstyrt ulogisk adferd, nærmest en massepsykose. 


Også ved det andre rosetoget bevitner vi en massesuggesjon da vi ser at når de bakerste reiser sin rose motorisk fordi de ser noen andre gjør det, og alle hadde tilsynelatende samme sinnsstemning.


Vi lever i et sosialdemokrati, og det er derfor vanskeligere å identifisere vår egen suggesjon fordi vi er vant til det. I tillegg så er det lettere å trekke ut en flis fra sin brors øye, enn en bjørk fra sitt eget brunøye. Jeg viser derfor til sermonien til Nord-Koreanske Kim Jung. Regimekritikere har spekulert i om de har blitt truet til å opptre hysterisk, men det er nødvendigvis ikke riktig. Nord-Koreas kollektive suggasjon er nok like uforståelig for oss, som vår 22/7 suggasjon var for dem og mange andre.


Her er en massesuggesjon i mecca. Islam har i tillegg innlagt bønn 5 ganger daglig som er en av forklaringene for at Islam står så sterkt. Man deltar i en massesuggesjon via bønnerop fra høytalere, eller man man sitte på et teppe å bedrive selvsuggesjon.


Apple bruker massesuggesjon ved markedsføring. Ved slutten av videoen ser man at man foretar en hjernescan av en Apple-tilhenger og oppdager at de samme punktene i hjernen aktiveres når han ser et Apple produkt som en religiøs person gjør ved et religiøst symbol. I praksis betyr det at det i prinsippet er liten skille på Islam, kommunisme, facebook, apple, Madonna, Obama, etc. 

Man ser altså her hva som foregår i hjernen under en suggesjon, og at drivkraften bak tilknyttningen til hva det enn måtte være, ikke er det man selv tror, men selve suggesjonen, eller det primitive instinktet om å bli en del av massen. Objektivt sett kunne like gjerne dyrket en dokost, eller en haug med kumøkk og oppnå den samme følelsen. Freud forklarer suggesjon slik:
"hos massen er enkeltmenneskets superego overført til og kontrollert av lederen. Vi har alle et primitivt instinkt om å bli del av en masse"

Ofte er de iscenesatte og i alle tilfelle finnes det et forståelig bakteppe. En lynsjende mobb, rosetog eller demonstrasjon oppstår ikke tilfeldig. Og regien bak jentene på Operataket var satt av et kommersielt firma som skulle tjene penger på en plateutgivelse. Noe mere alvorlig er det når de er iverksatt av politiske og religiøse ledere. 

Vi er født ekstremt suggestible og det er derfor både politiske og religiøse forbund legger stor vekt på rekruttering blant barn og unge. Som feks. barnehager, skoler, media, søndagsskoler, AUF, etc. I tidlig barnealder kan vi bli innbilt omtrent hva som helst. Ungdomstiden er spesiell. I hjernen er det er da en sterk ubalanse mellom følelsessentra i mellomhjernen som oversvømmes av uvant store doser nevrohormoner og underutviklede deler av hjernebarken som har med selvkontroll og sosial dømmekraft å gjøre. Dette stangerer utover begynnelsen av 20-årene når hjernen blir ferdigutviklet og sosiale erfaringer er nedfeldt i en personlig identitet. Fra da av er vi mindre lettbevegelige. Det vil med andre ord si at om man har vært utsatt for målrettet suggesjon frem 20-årene, er sannsynlighetene store for at skadene er uopprettelige og varer livet ut selv om man bytter sosial omgangskrets.

Det syke og det sunne

Det sunne menneske oppfatter, tenker over og bedømmer alle forhold og begivenheter i omgivelsene som kan være til nytte eller skade, samt alle påståtte forhold og allmenne teorier. Han bedømmer ved hjelp av sin erfaring og den naturens orden som eksperimentell vitenskap har bevist. Når han møter påstander som strider mot hans kunnskap eller virker ubegripelig, krever han bevis. Ved å utrede alle berørte ting rydder han opp og skiller sant fra usant.

Den syke har områder hvor denne skarpe tenkning er lammet. På disse områder har han i steden for kunnskap fikse ideer, fantasifostre;tanker som flyter fritt uten å bli hemmet av virkeligheten og logikk. Blir han utfordret på disse områdene går han i forsvarsposisjon og slåss innbitt for sitt vanviddssystem med alle forefallende våpen uten egentlig å ville høre på kritikken. Man innser at fornuft ikke kan rokke hans stilling. Han tyr også til kvasivitenskapelige skinnbevis med grove feil og tankesprang for å blankpolere sitt vanvidd. 

Blir hans syke områder utfordret reagerer han som om vi ville ta fra ham det kjæreste han eier. Han kan bli opphisset, lyve, og snakke usammenhengende og opptre irrasjonell. Vi snakker da ikke om en halvveis plausibel lære, men noe som er fullstendig skrullet, som friske folk bare ler av. 

Eksempler:
Endelig! Enden er nær – for den gamle verdensorden som benytter frykt på alle plan for å holde befolkningen nede. Opp av asken vil en ny verden stige frem med essensen av feminin energi i sentrum...Alt er i skjønneste orden. Livet er herlig å leve og vi er de heldige sjelene som har fått lov til å være her på denne planeten akkurat nå i 2012.
Og
De sprayer ikke for å drepe 2/3, dette er løgn for å suge frykt, de lever av denne og ville få mindre å suge til seg dersom 2/3 slutter å lage nam-nam-frykt-energi. Tallet 2/3 er likevel interessant og Ian Lungold nevner det i den geniale Maya-evolusjonsteorien sin. Synes å huske at 2/3 vil dø fordi de ikke klarer å heve frekvensen sin opp til det nye nivået skiftet krever.
Og
Alexander Kielland-ulykken kan ses i sammenheng med Norges forhold til Israel og være et uttrykk for Guds vrede
Og
"Vår kristne arv har sitt opphav i Israel. Jesus Kristus er sann Gud og sant menneske og av jødisk avstamning... Det er Satans ønske å slette Israel fra kartet for at Guds profetier skal bli til skamme...Bekjemp den islamske fundamentalismen, som er et verktøy for Satan i hans kamp for å ødelegge og føre mennesker vill"
Og
  •  TIL SIANS LESERE!. Gigantiske konflikter mellom religion og den hedenske verden trappes nå opp i et omfang bare få kunne ha fantasert om for bare få tiår siden. Disse krigsliknende konfliktene vil innen overskuelig tid kulminere med at Bibelens Gud, Jehova, vil inspirere nasjonenes ledere til å forby religiøs praksis. Dette blir innledningen til dommedag og skritt nummer to etter at nasjonene har jublet over religionens fall blir Jehova Guds oppgjør med de gudløse menneskene i det Bibelen omtaler som Harmageddon. Bibelen forteller at det kun blir få mennesker tilbake. DU kan imidlertid NÅ redde ditt eget liv ved å nærme deg Skaperen Jehova gjennom Hans ord i Bibelen. Valget er DITT -lykke til!

Emil Kraepelin om smittsom galskap


Massesuggesjon griper makten over mennesker ved å gjøre mennesker som er født friske til i noen tilfeller å bli sinnssyke. De fleste kjenner nok en hjernevasket eller gal person, men problemet er at folk flest vet lite om sinnssykdom. Mange tror at en sinnssyk person er merkbart syk hele tiden. De fleste syke virker friske i hverdagen, men får anfall utløst av visse påkjenninger og når de beveger seg inn på visse områder av tankelivet, og de fleste syke har ikke behov for å bo på anstalt og bindes fast til sengen. Viser bla. til Per Haakonsen som hevdet at Utøya var en straff fra gud fordi Norge var med på å jobbe for en Palestinsk stat. Han er både en flink foredragsholder, forfatter, er magister i statsvitenskap, og har arbeidet både i Forsvarsdepartementet, Landbruksdepartementet og i kommunal forvaltning. En person som var født syk ville høyest sannsynlig ikke hatt en slik CV.

Emil Kraepelin beviste at tilstander og symptomer som kjennetegner medfødt sinnssykdom også kan oppstå i friske mennesker gjennom suggesjon. Personer som selv er sinnssyke har en særlig evne til å smitte mental galskap i friske mennesker. Men åndsfriske personer kan også smitte. Evnen til å smitte ble avslørt for psykiaterne på slutten av 19 århundre, ved en gammel sykdomsfremkallende kunst: hypnose, såvel som suggesjon i våken tilstand. Hvis mennesker kan gjøres syke på denne måten, kanskje de kan helbredes på lignende måte, tenkte man, og tok selv i bruk hypnose og suggesjon som behandlingsmetode. 


Men hva som er behandling eller sykeliggjørelse varierer fra kultur til kultur, og fra regime til regime, da alle mektige ledere søker å forme sitt folk i sitt bilde.

 Halldórr ókristni 11.09.2012

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar